Creating World-Wide Web bulletin boards to enhance current awareness services

  • P. A. Van Brakel Department of Information Studies, Rand Afrikaans University
  • H.C. Potgieter

Abstract

Various approaches and techniques have been developed over the years by information services to enable them to render effective current awareness services to their clients or end-users of information. Of these services, computerized SDI services probably present the most important breakthrough. By storing interest prof ties on a specific database of an international database host such as KR Dialog or DataStar, these systems are able to e-mail the results (a list of relevant references) to the end-user regulary, for example, on a monthly basis. The research reported here moved further, by investigating the unexplored possibilities of the Internet's World-Wide Web in rendering current awareness services. It was established that an electronic bulletin board could effectively be created on a Web-based home page. The broad needs of a group of staff members employed by the South African Broadcasting Corporation were used to create a prototype bulletin board and to test the hypothesis that such an approach could improve the current state of affairs regarding current awareness services. The prototype was successfully created, using a prescribed methodology and culminating into a hypertext and hypermedia current awareness service.Verskillende benaderings en tegnieke is die afgelope aantal jare deur inligtingsdienste ontwikkel om hulle in staat te stel om effektiewe aktualiteitsdienste te lewer aan kliente en eindgebruikers van inligting. Uit hierdie pogings verteenwoordig gerekenariseerde SDI-dienste waarskynlik die belangrikste deurbraak. Deur belangeprofiele op 'n spesifieke databasis van 'n internasionale databasismakelaar soos KR Dialog of DataStar te berg, het dit moontlik geword om die resultaat ('n lys van relevante verwysings) op gereelde basis (bv. maandeliks) per elektroniese pos aan die eindgebruiker te stuur. Die navorsing waaroor hier berig word, het een stap verder gevorder, deurdat ondersoek ingestel is na die onontginde moontlikhede wat die Internet se World-Wide Web bied om aktualiteitsdienste te verbeter. Daar is vasgestel dat 'n elektroniese kennisgewingbord effektief met behulp van 'n Webgebaseerde tuislêer ontwikkel kan word. Die bree behoeftes van 'n aantal personeellede wat by die South African Broadcasting Corporation werksaam is, is gebruik om 'n prototipe kennisgewingbord te ontwikkel. Sodoende kon die hipotese getoets word of so 'n toepassing 'n bydrae kan maak om die huidige stand van sake ten opsigte van aktualiteitsdienslewering te verbeter. Die prototipe is suksesvol geskep deur gebruik te maak van 'n standaardmetode om Webomgewings te ontwikkel. Dit het uitgeloop op 'n nuwe benadering om 'n kennisgewingbord in die vorm van 'n hiperteks- en multimediafasiliteit daar te stel
Published
2014-01-26
Section
Research Articles